CONSULTATIO Vám chce ponúknuť čo najlepšie služby. Z tohto dôvodu uchovávame informácie o Vašaj návšteve WEB stránky v tzv. Cookies súboroch. Používaním tejto WEB stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním Cookies. Podrobnejšie informácie o používaní Cookies nájdete na tejto stránke v časti ochrana súkromia a právne prehlásenie. Na tomto mieste môžete použitie Cookies zrušiť a nastavenia prehliadača náležite upraviť. Prejsť na ochranu údajov

Nové usmernenie k uplatňovaniu oslobodenia od DPH pri vývoze služieb podľa §47 ods. 6

Usmernenie reaguje na výklad prezentovaný v rozsudku ESD vo veci C-288/16, a oslobodenie služieb spojených s vývozom tovaru platí len na služby priamo poskytnuté odosieľateľovi alebo príjemcovi tohto tovaru.

Quelle: 3Dsculptor/Shutterstock.com

Služby priamo spojené s vývozom tovaru sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH. V zmysle uvedeného ustanovenia sú od dane oslobodené služby vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb iné ako služby oslobodené od dane podľa § 28 až 41 zákona o DPH, ktoré sú priamo spojené s vývozom tovaru a s tovarom pod colným opatrením podľa § 18 ods. 2 zákona o DPH. 

Službou priamo spojenou s vývozom tovaru oslobodenou od dane sú napr. colno-deklarantské služby pri vývoze tovaru. Oslobodené od dane sú tiež prepravné služby priamo spojené s vývozom tovaru a súvisiace doplnkové služby pri preprave tovaru, napr. nakladanie, vykladanie, prekladanie amanipulácia stovarom skladovanie tovaru, balenie tovaru, váženie tovaru, pristátie dopravného prostriedku, vylodenie dopravného prostriedku a podobné doplnkové služby súvisiace s prepravou tovaru do tretieho štátu. 

Doterajší výklad uplatňovania oslobodenia služieb od dane podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH nie je v súlade so záverom rozsudku Súdneho dvora C-288/16 „L.Č.“ IK. Odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto usmernenia je potrebné uplatňovať oslobodenie služieb od dane vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb pri vývoze tovaru a dovoze tovaru pod colným opatrením podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH v súlade so závermi citovaného rozsudku, t.j. len ak sú predmetné služby poskytnuté priamo vývozcovi, dovozcovi alebo príjemcovi tovaru. Finančná správa bude akceptovať uplatnenie postupu podľa doterajšieho výkladu, ak služby vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú spojené s vývozom tovaru alebo dovozom tovaru pod colným opatrením, budú dodané pred 1.11.2017.

To top