Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach www.consultatio.sk (Stránka).
Zásady ochrany osobných údajov platia pre túto Stránku. Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto Stránku.

Vstupom a používaním tejto Stránky vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Používaním tejto Stránky súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s vaším používaním týchto Stránok a Služieb, vo vzťahu k týmto Stránkam a Službám, prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom vzťahujúcim sa na tieto Stránky a Služby, môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce tieto Stránky (vrátane, ale nie výlučne len, prenosov z týchto miest späť do krajiny vašej registrácie) za účelom prevádzkovania a rozvíjania týchto Stránok a Služieb, vrátane prenosov ku subdodávateľom alebo zástupcom spoločnosti Consultatio, ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s týmito Stránkami a Službami, alebo za účelom uchovávania údajov v príslušných databázach.

Automaticky zhromaždované neosobné informácie

Spoločnosť Consultatio sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a potrebné informácie o stránkach smieme poskytnút dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Osobné informácie

Nato, aby sme v budúcnosti boli schopní odpovedať na vaše otázky, plniť vaše požiadavky alebo spravovať interaktívne zákaznícke programy, budeme Vás možno musieť požiadať o osobné údaje, ako sú napr. vaše meno, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. Tieto údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať vás tak o nových službách alebo o propagačných akciách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť. Ak nám zašlete o požiadavku na službu alebo ak zašlete materiál na tieto Stránky, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli dodatočným informáciám potrebným pre spracovanie alebo splnenie vašej požiadavky. S výnimkou prípadov, ked to vyžadujú platné zákony, neodovzdáme tieto informácie tretej strane bez vášho dovolenia, okrem prípadov, keď to bude nevyhnutné pre spracovanie vašej objednávky, splnenie vašej požiadavky alebo pre správu interaktívneho zákazníckeho programu a zlepšenie služieb a produktov spoločnosti Consultatio.

Zabezpečenie

Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijala spoločnosť Consultatio určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti vašich osobných údajov.

Presnosť zhromažďovaných údajov

Spoločnosť Consultatio z vlastnej vôle alebo na vašu žiadosť doplní, opraví alebo vymaže akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané spoločnosťou Consultatio v súvislosti s prevádzkou tejto Stránky. 

Identifikácia návštevníka

V princípe môžete používat tieto Stránky pre informačné účely bez toho, aby ste spoločnosť ESET informovali o tom, kto ste, a museli jej poskytovať nejaké osobné údaje. Avšak z času na čas môžu spoločnosť Consultatio alebo ňou poverené tretie osoby umiestniť do vášho počítača informáciu, ktorá umožní spoločnosti Consultatio zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované ako "cookies" a používajú sa na mnohých webových stránkach - ich používanie na takéto účely sa stalo v tomto odvetví úplne bežným. Cookie je uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na týchto Stránkach. Spoločnosť Consultatio a/alebo ňou poverené tretie osoby budú používať len informácie, ktoré sami umiestnili v cookies prostredníctvom týchto Stránok alebo iných internetových stránok spoločnosti Consultatio.

Okrem toho môžu tieto Stránky používať inú technológiu, ktorá umožňuje spoločnosti Consultatio zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, ktorý používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

Neplnoletí

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať spoločnosti Consultatio žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie týchto Stránok a služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.

Zmeny

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na Stránky alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Podmienky špecifické pre služby 

Spoločnosť Consultatio môže mať stanovené samostatné podmienky pre rôzne poskytované služby (napríklad Podmienky používania), v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby (vrátane ochrany súkromia a údajov).

 

Skupina CONSULTATIO
29. augusta 36/C
811 09 Bratislava
Lazovná 71,
974 01 Banská Bystrica

T: +421 915 890 812
E: jan.polony(at)consultatio.sk