Právne prehlásenie

Informácie uvedené a prístupné na tejto stránke (ďalej len „Stránka“) poskytuje spoločnosť A-CONSULTATIO spol. s r.o., AUDITORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., CONSULTATIO, k.s a CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava (ďalej len Consultatio) za účelom všeobecného poradenstva a slúžia používateľom na poskytovanie všeobecných informácií. Uvedené informácie nemajú nahradiť ani slúžiť ako náhrada za odborné poradenstvo, konzultácie alebo služby v oblasti auditu, poradenstva alebo daní. Ak si želáte poskytnutie služieb v oblasti auditu, poradenstva, daní alebo inej odbornej oblasti, mali by ste kontaktovať odborníka spoločnosti Consultatio.

Uplatňovanie zákonov a nariadení sa môže odlišovať v závislosti na špecifických faktoch alebo okolnostiach. Z dôvodu povahy procesov elektronickej komunikácie, Consultatio neposkytuje žiadnu záruku na to, že sa na Stránke nevyskytnú žiadne prerušenia dostupnosti, omeškania, chyby, opomenutia alebo vírusy. Informácie sa preto poskytujú tak, ako sú uvedené a bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo odvodených vrátane presnosti, aktuálnosti a úplnosti informácií. Consultatio, ani žiadna partnerská firma Consultatio ani žiadny z ich partnerov, vedúcich predstaviteľov alebo zamestnancov nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, špecifické príkladné, trestné, následné alebo iné škody (vrátane, nie však výhradne zodpovednosti za stratu možnosti používania, straty údajov alebo ziskov), bez ohľadu na formu činností, vrátane,nie však výhradne zmluvy, zanedbania alebo iných protiprávnych krokov vyplývajúcich z / súvisiacich so Stránkou, akýmkoľvek obsahom uvedeným na Stránke alebo obsahom získaným z dôvodu používania Stránky, vrátane kopírovania, zobrazovania alebo iného používania.

Keďže obsah Stránky (vrátane konceptov, nápadov,metód, postupov, procesov, súboru poznatkov a skúseností, techník, programov, publikácií, modelov, vzoriek produktov, technológií, softvéru, návrhov, grafických prác, grafiky a informácií nachádzajúcich sa alebo popísaných na Stránke) môže podliehať autorským právam, vlastníckym právam a právam duševného vlastníctva alebo iným právam (ktoré vlastní Consultatio, partnerská firma siete Consultatio alebo iná tretia strana), akékoľvek neoprávnené použitie materiálov nachádzajúcich sa na Stránke môže spôsobiť porušenie autorských práv, ochrannej značky a ostatných zákonov alebo príslušných práv týkajúcich sa duševného vlastníctva alebo iných práv. Používatelia môžu tlačiť alebo rozširovať obsah (napr. vo forme odkazu na sociálnych sieťach) za predpokladu, že: použitie obsahu je na osobné, nie obchodné účely, sú dodržané všetky autorské práva, ochranné značky a podobné upozornenia, sa obsah nepoužíva tak/nevyplýva, že Consultatio poskytuje osvedčenie alebo prevod jej produktov alebo služieb.
Materiály na Stránke nie je možné upravovať, reprodukovať, zverejňovať, vykonávať, rozširovať alebo používať na žiadne verejné alebo obchodné účely bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu od príslušného poskytovateľa obsahu alebo materiálu (vrátane odkazov tretích strán). Consultatio nepreberá žiadne riziko, zodpovednosť alebo záväzok v prípade, že používateľ nezíska tento výslovný písomný súhlas. 

Aktivity týkajúce sa odkazov na webovú stránku Consultatio výslovne zakazuje a tieto môžu predstavovať porušenie predmetov týkajúcich sa ochranných značiek a autorských práv: 

odkazy, ktoré zahŕňajú neoprávnené používanie nášho loga, forma odkazu, ktorá skrýva URL a/alebo obchádza domovskú stránku alebo stránky, na ktorých sa nachádzajú ustanovenia týkajúce sa autorských práv, právneho vyhlásenia a používania stránky.