Schválenie novely zákona o DPH

Oprava základu DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o DPH. Tá okrem iného prináša najmä nasledovné zmeny:

  • prevzatie článkov smernice Rady EÚ, ktoré sa týkajú poskytovania služieb a predaja tovaru na diaľku;
  • zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok s hodnotu nižšou ako 22,- eur;
  • zavedenie mechanizmu opravy základu dane v prípadoch, ak sa pohľadávka za dodanie tovaru alebo služby stane nevymožiteľnou. 

Najmä tretia z uvádzaných zmien môže mať významný vplyv na podnikateľské prostredie. V súčasnosti, ak došlo k dodaniu služby alebo tovaru, dodávateľ DPH musel odviesť bez ohľadu na to, či za predmetné dodanie získal protihodnotu. Európsky súdny dvor však vo svojich judikátoch vyjadril názor, že nie je možné úplne vylúčiť právo platiteľa dane znížiť základ dane v prípade, keď mu jeho odberateľ alebo tretia strana nezaplatili za dodanie tovaru alebo služby, čo narúšalo najmä zásadu neutrality v systéme DPH. 

V prípade detailnejších otázok je Vám Consutlatio tím k dispozícii.

Consultatio